Ouders

Wanneer u uw kind op onze school plaatst, bent u automatisch lid van de oudervereniging.

De inzet van ouders
De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”. Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage, om een aantal niet gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken.

Medezeggenschap (mr en gmr)
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden.

Op schoolniveau worden de school specifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders. Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf. Activiteiten van de oudervereniging, betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?